Algemene voorwaarden

Shape Image One

Deze Servicevoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 10 december 2020.

1. De website

Mijn website-adres is: www.mozaiektuin.com

We verzamelen bepaalde gegevens rechtstreeks van u, zoals gegevens die u zelf aanlevert, gegevens over uw deelname aan cursussen en gegevens van platforms van derden die u met Coachpraktijk Mozaïektuin verbindt. We verzamelen ook automatische bepaalde gegevens, zoals informatie over uw apparaat en met welke delen van onze Services u communiceert van tijd besteedt.

2. Gegevens die u ons verstrekt

We kunnen verschillende gegevens van of over u verzamelen, afhankelijk van hoe u de Services gebruikt. Hieronder staan enkele voorbeelden om u te helpen de gegevens die we verzamelen beter te begrijpen.

3. Hoe we gegevens over u verkrijgen

We gebruiken tools zoals cookies, webbakens, analyseervices en advertentieproviders om de bovenstaande gegevens te verzamelen. Sommige van deze tools bieden u de mogelijkheid om u te melden voor het verzamelen van gegevens.

4. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

  1. Reageren op uw vragen en zorgen;
  2. Om u administratieve berichten en informatie te sturen, inclusief berichten van instructeurs en onderwijsassistenten, meldingen over meldingen in onze Service en updates van onze overeenkomsten;
  3. Het verzenden van pushmeldingen naar uw draadloze apparaat om updates en andere relevante berichten te verstrekken (die u kunt beheren via de pagina “instellingen” van de mobiele app);

  5. Uw beslissingen over het gebruik van uw gegevens

  U kunt ervoor zorgen dat bepaalde gegevens niet aan ons beschikbaar zijn, maar het is mogelijk dat u bepaalde functies van de services kunt gebruiken.

  • Om geen promotionele berichten meer van ons te ontvangen, kunt u zich afmelden door het afmeldmechanisme te gebruiken in de promotionele communicatie die u ontvangt of door de e-mailvoorkeuren in uw account te wijzigen. Houd er rekening mee dat wij u, ongeacht uw e-mailvoorkeurinstellingen, transactie- en relatieberichten sturen met betrekking tot de Services, inclusief administratieve bevestigingen, orderbevestigingen, belangrijke updates over de Services en kennisgevingen over ons beleid.
  • Met de browser van het apparaat dat u gebruikt, kunt u cookies en andere soorten lokale gegevensopslag beheren. Met uw draadloze apparaat kunt u mogelijk ook bepalen of locatie- of andere gegevens worden verzameld en gedeeld. U kunt de LSO’s van Adobe beheren via hun paneel Instellingen voor website-opslag.
  • Om informatie te krijgen en cookies te beheren die worden gebruikt voor op maat gemaakte advertenties van deelnemende bedrijven, raadpleegt u de afmeldingspagina’s voor consumenten voor het Network Advertising Initiative en Digital Advertising Alliance, of als u zich in de Europese Unie bevindt, gaat u naar de Uw Online Choices-site. Ga naar de pagina Google Ads-instellingen om u af te melden voor display-advertenties van Google of om advertenties in het Google Display Netwerk aan te passen. Zie de opt-outlink in hun cookie om u af te melden voor gerichte advertenties van Taboola.
  • Om gegevens die u rechtstreeks verstrekt bij te werken, logt u in op uw account en werkt u uw account op elk gewenst moment bij.

  6. Het beleid met betrekking tot kinderen

  We erkennen de privacybelangen van kinderen en moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen. Kinderen jonger dan 13 jaar (of jonger dan 16 jaar in de Europese Economische Ruimte) mogen de Services niet gebruiken. Als we vernemen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan die leeftijd, zullen we redelijke stappen ondernemen om deze te verwijderen

  Algemene voorwaarden Coachpraktijk Mozaïktuin, NOBCO en CAT

  Artikel 1 | Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

  Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

  Coachpraktijk Mozaïektuin richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke en creative ontwikkeling, in de meest ruime zin. Coachpraktijk Mozaïektuin is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 69793808

  Artikel 3 | Definities

  Opdrachtnemer is in deze Coachpraktijk Mozaïektuin, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Lifecoach.nl. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

  Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

  1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

  2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

  Artikel 5 | Prijzen en offertes

  1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen of na een vooruitgezette datum.

  2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

  3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

  4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

  Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

  1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL 78 KNAB 0256 795622 t.n.v. Coachpraktijk Mozaïektuin. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

  2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

  3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

  Artikel 7 | Duur en beëindiging

  1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

  2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

  Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

  Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. Bij aanmelding en inschrijving tussen 72 en 24 uur voor aanvang: 50% van de offerte tenzij er een andere kandidaat of afspraak ingepland kan worden

  2. Bij aanmelding en inschrijving binnen 24 uur voor aanvang of tijdens de training of workshop: 100% van de offerte.

  Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving

  Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

  1. Bij annulering na inschrijving tussen de 72 en 24 uur voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.

  2. Bij annulering na inschrijving binnen 24 uur  voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop. 

  Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer

  Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

  Artikel 9 | Het verzetten van coachingsafspraken

  1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

  2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

  3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

  Artikel 10 | Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

  2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

  3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

  Artikel 11 | Aansprakelijkheid

  1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

  2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

  4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

  5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

  Artikel 12 | Klachtenprocedure

  KLACHTENREGLEMENT STICHTING NOBCO

  Preambule

  Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daartoe het onderhavige reglement vastgesteld. Bij de NOBCO aangesloten coaches hebben in de ‘overeenkomst tot aansluiting’ de gelding van deze klachtenregeling aanvaard.

  Klachten kunnen zich richten tegen bij de NOBCO aangesloten coaches. Klachten worden behandeld door een klachtencommissie, waarvan de samenstelling en de bevoegdheden in dit reglement zijn geregeld.

  De klachtenprocedure strekt ertoe om in voorkomend geval een onafhankelijk oordeel te krijgen over de vraag of een NOBCO coach heeft gehandeld conform hetgeen in vergelijkbare gevallen van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach mag worden verwacht. In deze gevallen kan een klacht worden ingediend over het handelen van de coach of over de financiële aspecten van de dienstverlening van de coach. De klachtencommissie zal het handelen van de coach toetsen aan de Ethische Gedragscode, waaraan elke NOBCO coach zich onvoorwaardelijk heeft verbonden, alsmede aan de meer algemeen geldende normen die in het maatschappelijk verkeer van toepassing zijn.

  Het bestuur van de NOBCO streeft met deze professionele klachtenbehandeling naar het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door NOBCO-coaches.

  De NOBCO beschouwt bekendmaking van de uitspraken van de klachtencommissie als een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten coaches. Uitspraken van de klachtencommissie worden in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website van de NOBCO.

  CAT Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen: – CAT: Het Collectief Alternatieve Therapeuten. – CAT-vergoedbaar: De divisie van CAT-therapeuten waarvan de cliënten hun behandelingen gedeeltelijk voorwaardelijk kunnen laten vergoeden vanuit het aanvullende pakket – CAT-therapeut: Een complementair/alternatief/holistisch zorgverlener die zich heeft laten erkennen door CAT. – Aspirant therapeut: Een complementair/alternatief/holistisch zorgverlener die zich voor erkenning heeft aangemeld bij CAT. – Screening: Het inventariseren, nakijken en beoordelen van gegevens van (aspirant) therapeuten met als doel de therapeut te erkennen. – Visitatie: Het controleren van de werkwijze en werklocatie van een therapeut door middel van (een) erkend(e) visiteur(s) op het naleven van de Reglementen. Tijdens de screening worden details van de visitatie bepaald. Alleen therapeuten die vallen onder CAT-vergoedbaar worden verplicht gevisiteerd. – GAT-beroepscode: CAT stelt het volgen van de beroepscode van de st. Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) verplicht aan alle door haar erkende therapeuten. De beroepscode van de GAT staat op de website van de GAT https://gatgeschillen.nl/beroepscode – Reglement: Een set regels, protocollen en eisen die worden gesteld aan de door CAT erkende therapeuten. Er wordt altijd verwezen naar de meest recente versie van het Reglement zoals te vinden op https://catcollectief.nl/ Een alternatief, complementair, holistisch of aanvullende therapeut kan zich aanmelden voor erkenning via de website van CAT (https://catcollectief.nl/). Indien een aspirant therapeut voldoet aan de eisen die worden gesteld, kan de therapeut worden erkend en mag deze zich een CAT-therapeut noemen gedurende één jaar. Na dit jaar moet de therapeut opnieuw erkend worden voor een nieuw jaar. De eisen voor een eerste erkenning zijn niet vanzelfsprekend dezelfde als een eis voor opvolgende erkenningen. Gewijzigde eisen worden gedeeld met de therapeut door het bestuur wanneer dit bekend is en het is aan de therapeut om te voldoen aan deze eisen en van gewijzigde eisen op de hoogte te blijven. Artikel 1: Aanmeldingsprocedure en erkenning Een therapeut dient zich aan te melden voor erkenning bij CAT. Dit kan via een inschrijfformulier op https://catcollectief.nl. Voor de aanmeldingsprocedure gelden de volgende regels: a. – De aanmeldingsprocedure vangt aan wanneer de aspirant therapeut het inschrijfformulier heeft ingevuld b. – 48 uur na het aanvangen van de aanmeldingsprocedure vangt de screening aan. Na deze 48 uur wordt er bij annulering van de aanmelding € 30,- excl. Btw in rekening gebracht. (ook als het een gratis aansluit actie betreft) c. – Collectief Alternatieve Therapeuten zal de aspirant therapeut binnen afzienbare tijd een factuur voor erkenning sturen. De screening vangt pas aan nadat deze factuur is voltooid d. – CAT streeft er naar deze screening niet langer te laten duren dan 30 werkdagen en informeert de aspirant therapeut indien dit langer duurt e. – In het geval dat de aspirant therapeut niet erkend wordt door de screeningcommissie of de aspirant therapeut na aanvang van de screening de aanmelding intrekt, retourneert CAT het eerdergenoemde betaalde bedrag (indien van toepassing) en wordt er €30,00 in rekening gebracht vanwege gemaakte kosten (zoals vermeld in punt 1b). De aspirant therapeut ontvangt tevens, indien van toepassing, de reden van deze afwijzing in vorm van eisen die gesteld worden voor een erkenning. De aspirant therapeut kan ervoor kiezen alsnog aan deze eisen te voldoen en zich later opnieuw aan te melden f. – De aspirant therapeut kan bezwaar maken tegen deze of afwijzing bij CAT g. – Inschrijving is alleen mogelijk via de door CAT aangeboden manieren. Dit kan bijvoorbeeld via het inschrijfformulier op de website (https://catcollectief.nl) CAT Algemene Voorwaarden 2 h. – Indien wordt geconstateerd dat een erkende CAT-therapeut gedurende het jaar van erkenning door CAT niet meer voldoet aan de eisen (zoals gesteld in de meest recente versie van het Reglement), krijgt de CAT-therapeut een periode van 20 werkdagen om hier weer aan te voldoen. Deze periode van 20 werkdagen gaat in zodra CAT heeft laten weten aan de CAT-therapeut wat er veranderd dient te worden i. – De CAT-therapeut kan verlenging aanvragen voor deze periode. Verlenging van deze periode van 20 werkdagen wordt alleen gegeven als hier een goede en aantoonbare reden voor is j. – Indien de CAT-therapeut binnen deze periode van 20 werkdagen (of langer indien deze periode verlengd is) niet opnieuw voldoet aan de eisen, kan CAT ervoor kiezen de betreffende CAT-therapeut op ‘non-actief’ te zetten of de erkenning in te trekken k. – Een CAT-therapeut die op non-actief is gezet, heeft schriftelijk verklaard zich opnieuw te willen laten screenen binnen een afgesproken periode door CAT l. – Indien erkenning van een CAT-therapeut wordt ingetrokken door CAT is hier een gegronde reden voor die wordt gedeeld met de CAT-therapeut. De ex-CAT-therapeut en de reden voor het intrekken van de erkenning wordt door CAT gedocumenteerd. Een ex-CAT-therapeut kan zich alleen opnieuw aanmelden indien er door de therapeut veranderingen zijn gemaakt zodat deze weer opnieuw kan voldoen aan een erkenning m. – Indien de CAT-therapeut gedurende het jaar van erkenning door CAT de morele beroepscode van de GAT schendt, wordt hiervoor een verklaring geëist door CAT. Op basis van deze verklaring kan CAT ervoor kiezen de erkenning in te trekken n. Indien na een tuchtrechtelijke procedure (van de GAT) blijkt dat een therapeut de GATberoepscode heeft geschonden en als de GAT-disciplinaire commissie het advies afgeeft aan CAT de beklaagde CAT-therapeut te royeren dan volgt CAT dit advies op o. Indien de CAT-therapeut voor of na erkenning niet voldoet aan het punt ‘Professioneel gedrag’ in het CAT-competentieprofiel dan spreekt CAT de CAT-therapeut hierop aan en trekt (zo nodig) de erkenning in Artikel 2: Duur van de erkenning a. – Erkenning bij het CAT is geldig voor het huidige resterende (1) kalenderjaar, bij opvolgende erkenningsjaren duurt het erkenningsjaar van (jaarcontributie) factuurdatum tot het einde van het kalenderjaar b. – De erkenning gaat van start vanaf de dag dat CAT een factuur stuurt naar de (aspirant) CATtherapeut c. – Het erkenningsjaar wordt automatisch stilzwijgend verlengd voor opnieuw een periode van 365 dagen tenzij de CAT-therapeut uiterlijk voor 1 september schriftelijk opzegt. Bijvoorbeeld; wanneer iemand zich aanmeldt in januari 2021 en zich wil afmelden voor het jaar 2022, dient dit uiterlijk op 31 augustus 2021 te gebeuren d. – Indien een aspirant-CAT-therapeut bij inschrijving al volledig voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een CAT-therapeut, is een erkenning met terugwerkende kracht geldig vanaf de dag dat CAT een factuur stuurt naar de aspirant CAT-therapeut e. – Indien een aspirant CAT-therapeut bij inschrijving niet volledig voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een CAT-therapeut, is de erkenning pas met terugwerkende kracht geldig vanaf het moment dat de aspirant CAT-therapeut aan deze eisen voldoet. Het verschil aan dagen tussen de dag dat CAT een factuur voor een erkenningsjaar stuurt en dat de aspirant CAT-therapeut voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een CAT-therapeut, wordt afgetrokken van het aantal dagen dat het erkenningsjaar duurt zonder dat hier een mindering in prijs wordt gehanteerd f. – CAT kan door middel van een sanctie besluiten de duur van een erkenningsjaar in te korten CAT Algemene Voorwaarden 3 Artikel 3: Het voeren van het muurschild, de licentie en het digitale schild (logo) van CAT als CAT-therapeut Het muurschild, de licentie en het digitale logo dienen als herkenning voor de cliënten van CAT-therapeuten. De volgende regels gelden voor het voeren hiervan: a. – Een CAT-therapeut ontvangt na voltooiing van de screening een digitale jaarlicentie en krijgt toegang tot een digitaal schild van CAT. Een muurschild is optioneel b. – Alleen een erkend CAT-therapeut mag een jaarlicentie van CAT voeren c. – Alleen een erkend CAT-therapeut mag een digitaal schild van CAT voeren d. – Alleen een erkend CAT-therapeut mag een CAT muurschild voeren e. – De jaarlicentie en het digitale logo zijn inbegrepen bij de jaarlijkse bijdragen. Voor het muurschild van CAT wordt een apart bedrag gerekend. Na 1 jaar kan een nieuwe sticker voor het schild worden besteld, hiervoor wordt ook een apart bedrag gerekend f. – Indien een CAT-therapeut om wat voor reden dan ook niet meer erkend is door CAT en geen CATtherapeut meer is, verliest de (ex)CAT-therapeut het recht om de jaarlicentie, het digitale schild (logo) en het muurschild te voeren g. – Een CAT-therapeut die op ‘non-actief’ is gezet, verliest het recht om de jaarlicentie, het digitale schild en het muurschild te voeren h. – Zodra iemand geen CAT-therapeut meer is of op ‘non-actief’ is gezet, wordt deze hiervan op de hoogte gesteld door CAT. Tevens wordt er verzocht binnen 10 werkdagen te stoppen met het voeren van de jaarlicentie en het digitale logo en wordt er verzocht het muurschild terug te sturen naar CAT (1e verzoek). De verzendkosten van het muurschild kunnen in rekening worden gebracht bij CAT mits deze aantoonbaar zijn en niet een onredelijke (hoger dan benodigd) bedrag betreffen. Indien na 10 werkdagen de persoon in kwestie nog steeds het muurschild, het digitale logo en/of de jaarlicentie voert, krijgt deze opnieuw het verzoek hiermee te stoppen (2e verzoek). Indien na deze 10 werkdagen de persoon in kwestie nog steeds het muurschild, het digitale schild en/of de jaarlicentie voert, krijgt deze opnieuw het verzoek hiermee te stoppen (3e verzoek). Indien na deze 10 werkdagen (in totaal 30 werkdagen) de persoon in kwestie nog steeds het muurschild, het digitale schild en/of de jaarlicentie voert, wordt deze gefactureerd voor €80 per maand dat zonder toestemming de jaarlicentie, het digitale schild en/of het muurschild is gevoerd vanaf het moment dat de erkenning is beëindigd. De persoon wordt blijvend per maand gefactureerd totdat de licentie en het digitale schild niet meer worden gevoerd en het muurschild is gestuurd naar CAT i. – De jaarlicentie, het digitale logo en het muurschild mogen alleen in originele staat worden gevoerd; elke aanpassing tast de geldigheid ervan aan. CAT kan een CAT-therapeut verzoeken het logo, muurschild of de licentie anders te voeren j. – Indien het voeren van het logo, muurschild of licentie als schadelijk voor het imago van CAT, diens therapeuten of diens bestuur kan worden gezien, wordt de CAT-therapeut op non-actief gezet of kan de erkenning worden ingetrokken k. – CAT heeft altijd het recht te eisen aan de CAT-therapeut (of ex-CAT-therapeut of iedereen die het logo, muurschild of een jaarlicentie onterecht voert) dat het logo, muurschild of de licentie niet meer worden gevoerd CAT Algemene Voorwaarden 4 Artikel 4: Sancties voor CAT-therapeuten Indien een CAT-therapeut zich misdraagt, de morele beroepscode van de GAT schendt en/of niet meer voldoet aan de eisen en protocollen gesteld in de overige hoofdstukken van het Reglement, kan de CAT-therapeut een sanctie ontvangen. Een sanctie bestaat bijvoorbeeld uit het op ‘non actief’ zetten van een CAT-therapeut voor een bepaalde periode of het intrekken van de erkenning of een boete in de vorm van een geldbedrag. De consequenties hiervan worden in dit document beschreven en vallen verder tevens te concluderen uit andere delen van het Reglement van CAT (inclusief de CAT-profielen die deel uitmaken van het Reglement). CAT geeft een sanctie als hier een gegronde reden voor is en CAT streeft altijd naar een respectvolle en duidelijke manier van communiceren, als doel hebbende dat de (ex) CAT-therapeut (evt. op non-actief) en CAT in de toekomst samen kunnen blijven werken met wederzijds respect. CAT geeft dan ook altijd aan waarom een sanctie is gegeven en geeft de kans aan eventuele gebreken te werken. Indien een (ex)CAT-therapeut (evt. op non-actief) het niet eens is met een besluit van CAT kan deze in bezwaar gaan bij CAT zelf of via een klachtenfunctionaris; een bezwaar dient binnen 20 werkdagen na ontvangst van een sanctie te gebeuren. Artikel 5: Overige bepalingen a.- CAT heeft de mogelijkheid de door haar erkende CAT-therapeuten door te sturen naar externe partijen om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hiervoor is een externe partij voor een BBA-verzekering en een externe partij voor aansluiting bij een geschillencommissie benodigd b.- CAT mag de door haar erkende CAT-therapeuten, na aanmelding of na wisseling van een kalenderjaar, doorsturen/overzetten naar een andere externe partij voor bovengenoemde redenen indien dit tijdig geregeld wordt (binnen opzegtermijn externe partij). Dit wordt (bij voorkeur tijdig) gecommuniceerd aan de CAT-therapeuten c.- CAT is niet verantwoordelijk voor de vergoedingen door ziektekostenverzekeraars; ziektekostenverzekeraars kennen hun eigen beleid omtrent therapievormen die voor vergoedingen uit de aanvullende polis in aanmerking komen. d.- Aansluiting bij CAT is inclusief de collectieve Wkkgz-klachtenregeling / tuchtregeling bij de GAT en de collectieve BBA-verzekering bij de BAT. Het is niet mogelijk om bepaalde delen die inclusief zijn uit te sluiten als de CAT-therapeut elders andere regelingen heeft getroffen omdat CAT deze aansluiting collectief heeft afgesloten. Therapeuten die overstappen van een andere beroepsorganisatie naar CAT kunnen indien zij via een andere beroepsorganisatie regelingen hebben getroffen deze regeling voor de rest van het betreffende kalenderjaar van erkenning door CAT gebruiken op voorwaarde dat: 1. De therapeut onder tuchtrecht valt bij de getroffen klachtenregeling, 2 De therapeut aangesloten is bij een rijks erkende Wkkgz geschillencommissie 3 De therapeut een beroeps-, bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten met volledige Wkkgz dekking 4 CAT akkoord is met deze regelingen 6. De CAT-therapeut begrijpt dat bij het verstrijken van het jaar van aanmelding bij CAT de Wkkgz klachtenregeling en tuchtrechtregeling via GAT worden afgesloten en dat de BBAverzekering via de BAT wordt afgesloten e.- Elke CAT-therapeut die aangesloten is bij de GAT is op de hoogte van het GATgeschillenreglement – GAT-tuchtreglement zie https://gatgeschillen.nl/geschillen-en-tuchtreglement/ f.- Erkenning door het CAT biedt geen zekerheid op btw-vrijstelling voor de erkende therapeut. Het CAT is niet verantwoordelijk voor het Btw-beleid van de individuele door het CAT erkende therapeuten en is niet verantwoordelijk voor Btw-vrijstelling van dezelfde therapeuten. CAT kan niet financieel aansprakelijk gesteld worden voor het Btw-beleid van de individuele CAT-therapeut

  nl_NLDutch